No Waiting Download Plugin

کاربران برای دانلود هر فایل 20 ثانیه در صفحه دانلود منتظر می مانند، با فعال کردن این افزونه، دیگر نیاز نیست منتظر بمانید، بدون معطلی دانلود فایل ها را شروع کنید.

نکته! کاربرد این افزونه مخصوص دانلودکننده(دانلودر) است.
نکته! اگر افزونه دانلود مستقیم فعال شود، دیگر نیازی به این افزونه نخواهید داشت.
High Speed Download Plugin
Direct Download Plugin