افزونه دانلود پرسرعت

کاربران در سرعت دانلود فایل ها تا 600KB/sec محدودیت دارند، با فعال کردن این افزونه، سرعت دانلود فایل ها را نامحدود کنید و تا هر مقدار که سرعت اینترنت شما اجازه داد، سرعت های بالاتر از 600KB/sec را در دانلود فایل ها تجربه کنید.

نکته! کاربرد این افزونه مخصوص دانلودکننده(دانلودر) است.
نکته! این افزونه تنها برای کاربرانی که سرعت اینترنت آنها بیش از 600KB/sec است کاربرد دارد.
ابهام زدایی! افزونه دانلود مستقیم و افزونه دانلود پرسرعت کاری مشابه با بسته‌های ترافیک انجام می‌دهند اما یک تفاوت اساسی دارند. کاربرد افزونه‌های دانلود برای دانلودکننده(دانلودر) است اما کاربرد بسته‌های ترافیک برای مالک فایل(آپلودر) است.
افزونه دانلود بدون انتظار
افزونه دانلود مستقیم