Direct Download Plugin

در حالت عادی کاربران با مراجعه به آدرس فایل به صفحه دانلود فایل هدایت می شوند، اگر افزونه دانلود مستقیم را فعال کنید، هنگامی که به آدرس هر فایلی مراجعه کنید فایل به صورت مستقیم شروع به دانلود شدن می کند و اصلا سایت آپلودیار را نخواهید دید!

نکته! کاربرد این افزونه مخصوص دانلودکننده(دانلودر) است.
نکته! اگر این افزونه فعال شود، دیگر به افزونه دانلود بدون انتظار نیازی نخواهید داشت. چون اصلا صفحه دانلود فایل را مشاهده نخواهید کرد.
ابهام زدایی! افزونه دانلود مستقیم و افزونه دانلود پرسرعت کاری مشابه با بسته‌های ترافیک انجام می‌دهند اما یک تفاوت اساسی دارند. کاربرد افزونه‌های دانلود برای دانلودکننده(دانلودر) است اما کاربرد بسته‌های ترافیک برای مالک فایل(آپلودر) است.
High Speed Download Plugin
No Waiting Download Plugin